Geschäftsberichte

 


Geschäftsbericht 2015
 

Bericht Institutionelles Sicherungssystem (L-IPS) per 31.12.2015


Geschäftsbericht 2014
 

Bericht Institutionelles Sicherungssystem (L-IPS) per 31.12.2014
 


Geschäftsbericht 2013


Bericht Intra Group Exposure (IGE) per 31.12.2013
 


Geschäftsbericht 2012


Bericht Intra Group Exposure (IGE) per 31.12.2012
 


Geschäftsbericht 2011
 

Bericht Intra Group Exposure (IGE) per 31.12.2011
 


Geschäftsbericht 2010


Bericht Intra Group Exposure (IGE) per 31.12.2010